Nyheter

Rädda Barnen utbildar Nytidas familjehem i traumamedveten omsorg

Två ungdomar ler mot kameran, längre bort skrattar en tredje

De som är familjehem i Nytida Nåjden erbjuds regelbunden kompetensutveckling i form av utbildningar, bland annat Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem Ett hem att växa i och utbildningar i lågaffektivt bemötande, samt föreläsningar i aktuella ämnen. I år kompletteras detta med en grundutbildning inom Traumamedveten omsorg (TMO).

Rädda Barnen har tagit fram utbildningen som genomförs av en psykolog knuten till organisationen. TMO-utbildningen erbjuds till bland annat skolor, socialtjänst och kommunala familjehem. I Nytida Nåjden har familjehemmen och familjehemskonsulenterna i Skåne och Västra Götaland varit först med att genomgå utbildningen. Senare under året blir det övriga familjehem och konsulenters tur.

TMO handlar om att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta de grundläggande behoven hos barn som har utsatts för trauma och traumatiska händelser.

– Många av de barn som placeras hos oss har varit utsatta för svåra saker: allt från stora omsorgsbrister, frånvarande föräldrar, psykisk ohälsa, till fysisk misshandel och missbruk. Det kan vara en enstaka händelse eller att regelbundet fara illa. TMO är ett bra komplement till våra övriga utbildningar och ger våra konsulenter och familjehem konkreta redskap att förstå ett trauma, säger Linda Liljekvist, verksamhetschef på Nytida Nåjden.

En av dem som deltagit i utbildningen är Anna-Karin Fuchs som är familjehemskonsulent på Nytida Nåjden.

– Vi pratar bland annat om att det blir ytterligare en påfrestning utöver traumat i sig om det är föräldrarna som är de som sviker. Det innebär en dubbel belastning att bli utsatt av de vuxna som har till uppgift att skydda barnet och vara dess viktigaste anknytningspersoner, säger hon.

Utbildningen bygger på tre pelare: trygghet, relation och coping-strategier, det vill säga strategier för hur vi hanterar stressfyllda och känslomässigt svåra situationer.

I TMO-utbildningen erbjuds konkreta förhållningssätt att ha med sig i vardagen. Man får också lära sig mer om hur hjärnan påverkas vid ett trauma, hur man kan känna igen ett trauma samt hur viktiga vuxna kan skapa förutsättningar för ett barn att läkas i vardagen. Här betonas att barnet behöver vara i en trygg och stabil miljö med vuxna som både kan se bakom ett beteende och också kan hjälpa barnet att förebygga negativa beteenden som det annars riskerar att hamna i.

Utbildningen har varit mycket uppskattad och Nytida Nåjden har också i vissa fall bjudit in skolpersonal från aktuella skolor att delta. – Utöver kunskapsinhämtningen som denna, och de andra utbildningar och föreläsningar vi erbjuder familjehemmen, betyder det mycket att få träffas i grupp och dela erfarenheter med andra som också är familjehem, säger Anna-Karin Fuchs.

Lyssna