Steg för steg Nytidas modell på HVB barn och unga, se digitalt seminairum i efterhand

Här kan du se Nytidas digitala seminarium Steg för steg i efterhand.

Under seminariet ger vi en kort inblick i Nytidas modell Steg för steg som vi arbetar med på alla våra HVB-hem för barn och unga.

Genom att arbeta utefter vår modell Steg för steg skapar vi förutsättningar för att tillsammans med barnen/ungdomarna flytta fram positionen lite varje dag för att kunna nå målet  om en ökad livskvalitet för det enskilde barnet/ungdomen. Det är ett stort ansvar vi har och därför är det viktigt för oss att vi bedriver vår verksamhet med hög kvalité och att vi gör det vi säger att vi gör och att det gör skillnad.

Medverkande i seminariet

Tobias Lundgren (moderator och placeringssamordnare på Nytida)
Åsa Lundin (regionchef HVB barn och unga)
Michel Meijer, (behandlingspedagog på Nytida HVB)

Frågor från seminariet

F: Hur arbetar ni för att få barnen/ungdomarna delaktiga?

S: Det handlar om att se och bekräfta den unge, att bygga på intressen och det som fungerar. Vi gör gemensamma veckoplaneringar, ger kontinuerlig feedback och har veckovisa kontaktmannasamtal där vi tillsammans med ungdomen sätter mål, utvärderar. Vi tränar färdigheter, bryter ned mål i delmål som är realistiska tillsammans med barnet/ungdomen och ger ansvar efter förmåga.

F: Är Steg för steg-modellen möjlig att kombinera med andra metoder eller arbetar ni enkom med denna modell?

S. Steg för steg är ett sätt för oss i våra verksamheter att arbeta på ett strukturerat sätt där alla medarbetare har en tydlig roll och där fokus ligger på delaktighet, mätbarhet och transparens. Utifrån inriktningen på HVB-hemmet och det enskilda barnet/ungdomens behov jobbar vi sedan utifrån beprövade metoder som exempelvis MI, återfallsprevention och lågaffektivt bemötande.

F: Vad är skillnaden sedan ni började arbeta med Steg för steg?

S: Mätbarheten, strukturen, delaktigheten hos ungdomarna.

F: Vad får man som uppdragsgivare för typ av återkoppling? 

S: Varje månad får uppdragsgivare en behandlingsrapport som beskriver arbetet den senaste månaden samt planen framåt. I behandlingsrapporter bifogas skattningar från kontaktmannasamtal som både personal och barn/ungdomar genomför. Vi skickar även en utförligare rapport efter tre månader som mer ingående beskriver barnet/ungdomens förmågor och utmaningar. I denna rapport bifogats även resultatet från diverse skattningar. Vid avslut av en placering skickar vi alltid en slutrapport där vi också gör en rekommendation kring behovet framöver för att kunna bibehålla de positiva förändringarna. Sen har vi självklart regelbunden kontakt med våra uppdragsgivare vid förändringar eller när ny information kommer oss tillhanda.

F: Hur arbetar ni med delaktigheten hos vårdnadshavare?

S: Vi är tydliga vid studiebesök, inskrivning kring förväntningar, veckovis kontakt genom mail/telefon, genom att skicka behandlingsrapporter en gång/månad, gemensamma hemresekontrakt i de fall där det är aktuellt.

F: Hur jobbar ni för att få till en fungerande kosthållning, dygnsrytm och fysisk rörelse för barnen/ungdomarna? 

S: Vi har en person i varje personalgrupp som ansvarar för kost och en som ansvarar för fritid- och hälsa. På så sätt säkerställer vi att dessa frågor alltid är i fokus. Vi kan arbeta med grupper där vi håller utbildningar för barnen/ungdomarna kring kost och vikten av att röra på sig. Vi ger barnen/ungdomarna möjlighet att upptäcka nya saker som de tidigare inte har provat på. Fysisk aktivitet finns alltid med i våra verksamhetsscheman och det finns möjlighet till både individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp.

Vill du veta mer?

Kontakta: regionchef Åsa Lundin, Asa.lundin@nytida.se

Lyssna