Nytida Solhagagruppen AB Gemensamma Pensionsstiftelse

Nytida Solhagagruppen AB Gemensamma Pensionsstiftelse är en pensionsstiftelse som tryggar pensioner för anställda och f.d.anställda i Nytida
Bergshyddan AB, Nytida Nyängen AB, Nytida Solhaga By AB och Nytida Solhaga Sverige AB. Pensionerna grundar sig på det kommunala pensionsavtalet. Pensionerna beräknas av KPA.


Kontaktuppgifter
Nytida Solhagagruppen AB Gemensamma Pensionsstiftelse
C/O PRI Stiftelsetjänst AB
Box 5390
402 28 Göteborg
E-post: info@pristiftelsetjanst.se Telefon 031-778 30 40
Ordförande
Ulf Redemo
E-Mail: ulf.redemo@gmail.com Telefon 070-529 59 51

Tillsyn
Stiftelsen är registrerad I Sverige och står under tillsyn av Tillsynsmyndigheten på
Länsstyrelsen I Stockholm. Telefon 010-223 10 00.
Stiftelsen är även registrerad på Finansinspektionen.

Stiftelsens placeringsprofil, syfte och hur det skall uppnås
Stiftelsen har upprättat Placeringsriktlinjer med konsekvensredogörelse som är insända och
godkända av Finansinspektionen.
Förvaltning av pensionsmedel är ett långsiktigt åtagande. Därför skall ett långsiktigt
perspektiv anläggas på stiftelsens kapitalförvaltning. Utgångspunkten vid fastställande av
placeringsriktlinjerna är att långsiktigt kommer aktier att ge en högre avkastning än
obligationer och banksparande. Målet med pensionsstiftelsens placeringar skall vara att över
tiden uppnå en avkastning som minst motsvarar pensionsåtgandets utveckling, stiftelsens
skatt, inflation och omkostnader. En långsiktig normalportfölj med ett nominellt
avkastningsmål över tiden på 3.4 %.


Stiftelsens ekonomiska ställning
Styrelsen, internrevisor och riskansvarig följer löpande resultatet. Året avslutas med bokslut
och årsredovisning som revideras av auktoriserad revisor. Årsredovisningen publiceras på
denna sida.


Bilagor

  1. Registreringsbevis
  2. Stadgar
  3. Placeringsriktlinjer
  4. Årsredovisning

Lyssna