De omsorgstagare som finns i Nytidas verksamheter har möjlighet att svara på vad de tycker om sin verksamhet och den omsorg de får i olika brukarundersökningar.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomför varje år en nationell brukarundersökning. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

För de av våra tjänster som inte omfattas av SKRs brukarundersökning genomför Nytida en egen brukarundersökning med liknande frågor, anpassade till målgruppen. För oss är det viktigt att alla våra omsorgstagare får möjlighet att svara på frågor anonymt om det stöd de får från oss. Vi jobbar löpande med delaktighetsarbete och tar in feedback ifrån våra omsorgstagare. Brukarundersökningen är ett bra komplement för underlag till förbättringsarbete.

Frågor som besvaras i SKR:s undersökning

  • Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?
  • Får du den hjälp du vill ha?
  • Bryr sig personalen om dig på ett boende?
  • Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
  • Förstår personalen vad du säger?
  • Känner du dig trygg med personalen?
  • Är du rädd för något?
  • Vet du vem du ska prata med om något är dåligt?

Så här arbetar vi med resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet för att kunna använda det som kunskapsunderlag i vårt förbättringsarbete.

Resultatet ifrån brukarundersökningen hjälper oss att förstå hur omsorgstagarna upplever vårt arbete och det stöd de får.

Varje enskild verksamhet går igenom sitt eget resultat för att analysera och reflektera över vad som kan utvecklas och förbättras. Detta görs i personalgruppen men också tillsammans med omsorgstagarna. Utifrån analysen sätter de upp egna mål och kopplar aktiviteter till målen. Arbetet med målen dokumenteras för att löpande kunna följa upp förbättringsarbetet.

Lyssna