Kvalitet är hur våra omsorgstagare, närstående, företrädare och andra intressenter upplever våra tjänster. Kvalitet är alla medarbetares ansvar.

VD har det övergripande ansvaret för kvaliteten i företaget och kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare.

Med god kvalitet menar vi att:

  • Vi ska uppfylla omsorgstagares, närståendes, företrädares och uppdragsgivares högt ställda krav, behov och förväntningar.
  • Vi håller vad vi lovar till omsorgstagare och uppdragsgivare.
  • Genom bedömningar och analys av risker förebygger vi kvalitetsbrister och agerar snabbt när vi upptäcker möjliga förbättringsområden för våra omsorgstagares säkerhet.
  • Genom ett systematiskt förbättringsarbete utvecklar, dokumenterar, kontrollerar, korrigerar och säkrar vi verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner.
  • Nytida redovisar kvalitet med full öppenhet.
  • Nytida uppfyller egna mål samt de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter som är relaterade till kvalitet.
  • Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt, i samverkan med affärsområdena, och förbättras därmed systematiskt.
Lyssna