Metoder och arbetssätt

så här arbetar vi

På Nytida arbetar vi utifrån bland annat följande metoder och arbetssätt.

Lågaffektivt bemötande

I Nytida lägger vi stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande. Vi använder oss av pedagogiken ett Lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande tar sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn som innebär att människor som av olika skäl har lätt att hamna i affekt ska kunna behålla sin självkontroll oavsett situation.

Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, de vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra personer till exempel medarbetare.

Lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik där vi hela tiden ska analysera, planera och utvärdera. Det betyder att vi ständigt analyserar hur vi arbetar ”före, under och efter”. Vi arbetar med tydlighet så att den berörda personen alltid vet och förstår vad som ska ske.

I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Genom att försöka hitta motiverande aktiviteter kan stressen minska och en lugn och trygg miljö infinner sig. Ibland kan det räcka med att bara minska på kraven och förväntningarna om dagsformen inte är på topp. Tillgänglighet, tydlighet, förutsägbarhet och struktur är också viktiga delar för att skapa en fungerande vardag som personen behöver och mår bra av.

Folder Nytida lågaffektivt bemötande

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Att kunna kommunicera med sin omgivning, på ett funktionellt sätt, är ett grundläggande behov för alla människor. I Nytida arbetar vi därför med Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK när behov finns. AKK är kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk och är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal samt för personer som har svårt att förstå abstrakt information. Det är också ett effektivt sätt att kommunicera med personer som är stressade eftersom det är lätt att snabbt ta till sig.

Kommunikationen utgår från den enskilde personen och anpassas efter hens behov och förmågor. Hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål används för att skapa kommunikation. På så sätt kan vi skapa tydlighet kring till exempel dagarnas innehåll och ge personen förutsättningar att bli så självständig som möjligt utifrån hens egna förutsättningar och mål.

Tydliggörande pedagogik

Genom att tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar den enskilde personen bäst, tillfredsställer vi behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet som ofta är extra stort hos till exempel en person med autism.

Hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål visar dagarnas innehåll tydligt och ger personen förutsättningar att bli så självständig som möjligt utifrån egna förutsättningar och mål.

Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Motiverande samtal handlar om att hjälpa en person att ta kontroll över sitt liv, se konsekvenser av nuvarande beteenden och att motivera till förändringar. Genom motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en sådan förändringsprocess. Det handlar om vägledning snarare än råd

KASAM-teorin

KASAM står för känsla av sammanhang. Det är ett begrepp som innebär att en människa för att må bra behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfull. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur man mår.

KASAM består av tre delar:
Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.
Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.
Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

När vi tillämpar Nytidas ramverk för pedagogik bidrar vi till den enskildes känsla av sammanhang genom att ge personen möjlighet att förstå sitt sammanhang. Därmed får hen kontroll (begriplighet), utmanas utifrån sina förutsättningar och får rätt stöd för att lyckas (hanterbarhet). Personen blir motiverad genom att vi jobbar utifrån hens egna motivationsfaktorer och styrkor vilket ökar meningsfullheten. Detta kan skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta en ny väg.