Marina Smeds är rektor på Nytidas skolan Järva VIP för- och grundsärskola.

Marina SmedsVIP skolorna tar emot elever inom autismspektrat från hela Stockholms län. Eleverna har också i de allra flesta fall svåra beteendeproblem, många är utåtagerande, en del har självskadebeteende, tvångssyndrom och ångest. I varje skola går mellan 25 och 30 elever och ungefär lika många personer arbetar med eleverna.

Fokus på korta tydliga delmål och kontinuerlig uppföljning

Under Marinas ledning arbetar skolan målmedvetet med att utveckla arbetet. Det handlar bland annat om hur man ska tolka målen i läroplanen samt hur man med hjälp av dessa kan arbeta för att minimera beteendeproblemen, genom att fokusera på korta delmål. Korta delmål är lättare att uppnå och då lyckas eleverna oftare i sitt skolarbete. Utifrån läroplanens mål gör skolan kontinuerliga kunskapsuppföljningar av kunskapsmålen och vet klart och tydligt vad varje elev har uppnått.

– Det är fantastiskt att se vilken verkan det har när man lägger om fokus och litar på att eleverna kommer att lyckas att nå målen, även om de är kortsiktiga. Alla blir gladare, även personalen. För dem blir det också tydligt vad de ska göra på jobbet, säger Marina.

Små elevgrupper och tydliggörande pedagogik

Eleverna arbetar i små grupper med tre till fyra elever i varje grupp. De placeras utifrån behov, social kompetens och utvecklingsnivå. Skolorna arbetar med tydliggörande pedagogik och individanpassat. När en ny elev börjar i skolorna görs en noggrann genomgång av vad som fungerat eller inte fungerat tidigare samt vilken pedagogik som varit lyckad just för den enskilda eleven. Undervisningen utformas bland annat efter dessa tidigare erfarenheter och utifrån elevens förmågor.

– Lika unika som våra elever är lika unik måste vår undervisning och verksamhet vara, säger Marina.

Kompetent medarbetargrupp

Att jobba på Järva VIP kräver mycket av personalen och i grunden måste man vara ”rätt” person, menar Marina. Hon ser gärna att även den personal som inte är lärare har en utbildning som socionom eller inom barn- och fritid till exempel. Men ibland är det helt andra kvaliteter som är viktiga: att man kan hantera barnen och ungdomarna.

– Jag har en kompetent medarbetargrupp är mycket stolt över deras fantastiska arbete med och för eleverna, säger Marina om sin personal.

Brinner för det pedagogiska ledarskapet

Själv trivs hon i sin roll som rektor. Hon brinner för det pedagogiska ledarskapet och tycker att det är spännande att hitta lösningar som gör att det funkar för elever och personal.

– Som rektor är det också mitt uppdrag att stå upp för de här eleverna och deras framtid. Jag vill att de ska få möjligheten att lyckas och känna stolthet över vad de åstadkommer. Vi vill också ge eleverna verktyg att ta med sig ut i livet för att kunna vara en del av ett sammanhang, avslutar Marina.

Läs mer om Järva VIP