På Nytida arbetar vi aktivt och på många olika sätt med att hålla sjukfrånvaron så låg som möjligt och med att stötta våra medarbetare att leva ett hälsosamt liv.

Som företag har vi ett viktigt uppdrag att vara med och bidra till en bättre folkhälsa. Ett aktivt arbete med sjukfrånvaron är också en viktig del av kvalitetsarbetet som Nytida bedriver.

Läs mer om hur vi arbetar med detta under rubriken Må bättre

Att våra medarbetare mår bra är självfallet viktigt både för deras egna välbefinnandet, såväl på arbetet som på fritiden. Men de anställdas välmående är också betydelsefullt för att våra omsorgstagare ska få en god omvårdnad med kontinuitet i mötet med omsorgspersonalen

Uppföljning och snabbt fånga upp

För att kunna minska sjukfrånvaron mäter vi den per månad både på företagsnivå och verksamhetsnivå. Eftersom vi vet att det är viktigt att tidigt fånga upp den som riskerar att bli långtidssjuk har vi tydliga rutiner för att ta kontakt redan första dagen när en anställd blir sjuk. Vid upprepad sjukskrivning har vi något som vi kallar ”omtankesamtal” där vi går igenom hur vi som arbetsgivare kan stötta den anställde och om det finns behov av till exempel rehabilitering. Som arbetsgivare är det också viktigt att se till att den som är sjukskriven får del av information om vad som händer på arbetsplatsen, ingen ska bli bortglömd under sin sjukskrivning.

En god arbetsplats minskar sjukfrånvaron

Det finns forskning som visar att sjukfrånvaron är lägre på arbetsplatser där cheferna är tydliga med att ge feedback och återkoppling till de anställda och där det finns tydliga mål för verksamheten.

Vi har också samtal med våra chefer om deras egen hälsa och vikten av fysisk aktivitet, kost och hälsa för att klara av chefsrollen, något som de också förmedlar vidare till de anställda.

Så här mäts sjukfrånvaron

När man jämför sjukfrånvaro är det bra att känna till att denna kan mätas och redovisas på tre olika sätt.

  1. Sjukfrånvaro beräknad på kontrakterad tid, dvs sjukfrånvaron i timmar i relation till arbetsplatsens totala kontrakterade tid. Exempel: 5 personer arbetar 40 timmar/vecka, en anställd är sjuk en dag, 8 timmar = 8/200 = 0,04, dvs 4 % sjukfrånvaro den veckan.
  2. Sjukfrånvaron beräknas på schemalagd/planerad arbetstid, dvs om en av personerna i exemplet ovan är föräldraledig på halvtid blir ekvationen 4 x 40 + 20 timmar på en vecka, en anställd är sjuk 8 timmar = 8/180 = 0,44 dvs 4,4 %.
  3. Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. I vårt exempel har då 3 personer arbetat 40 timmar, en person 20 timmar och en person, som varit sjuk 8 timmar, har arbetat 32 timmar = 3 x 40 + 20 + 32 =8/112 = 0,071, dvs 7,1 %.

På Nytida har vi valt att räkna enligt modell 3, faktiskt arbetstid. Vi anser att det är bästa sättet att se den verkliga sjukfrånvaron och därmed också kunna arbeta för att påverka den. I rullande 12-månadersvärden ligger den på 5 % för Nytida.