Nyheter

Nytida HVB barn och unga – med den unge i centrum

Ungdom skrattar, i förgrunden skrattar en person med skägg

Att se var och en utifrån sina behov, lyssna, individanpassa och jobba lågaffektivt är nyckeln för att möte de barn och ungdomar som placeras på Nytidas HVB-boenden i södra Sverige.

Annica är placeringsansvarig för de HVB för barn och unga som Nytida bedriver i Skåne, Halmstad samt Fristad. Hit kommer barn och ungdomar när de av olika skäl inte kan bo kvar hemma.  Problematiken ligger ofta i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i kombination med psykosocial problematik och ofta även en begynnande drogproblematik. Det kan handla om att de på grund av sin diagnos inte klarar av att gå till skolan, har problem med kompisar och det sociala samspelet eller att hemförhållandena är problematiska.

– Alla har sin egen historia, den ena är inte lik den andra. Vi sätter därför alltid barnets eller ungdomens behov i centrum och lägger fokus på vad just den här personen behöver för stöd samt vilka egna resurser som finns. För alla har resurser, men de kan vara dolda, berättar Annica.

– Det viktigaste är att de känner sig sedda när de kommer till oss så att vi kan bygga upp förtroende och allianser med dem, fortsätter hon.

Därför får den som kommer till HVB-hemmet alltid en egen kontaktperson. Fokus ligger på de beteendeproblem man behöver jobba med. Många är utåtagerande. Att arbeta lågaffektivt, utan press, bemöta alla med respekt och arbeta med individuella scheman samt genomförandeplaner är en del av framgångsmodellen. Förståelsen för de ungas problematik är också viktig och central i det dagliga behandlingsarbetet.

– De som kommer hit har inte valt det här livet och att bli placerad kan vara traumatiskt. Ibland kan de också ha flera tidigare placeringar bakom sig där de har ”straffat ut sig”, säger Annica.

Ofta är de unga dock medvetna om sina problem och kan sätta ord på dem om man bara frågar dem.

Viktigt att kunna lyckas

Målen som sätts är små, mätbara och konkreta. Det är viktigt att hitta vägar att få dem att lyckas för dessa barn och unga är oftare vana att misslyckas. Ett mål kan till exempel vara att få en fungerande skolgång. För en ungdom som knappt varit i skolan på flera år kan det inledningsvis handla om att klara att vara där i tio minuter. När det fungerar sätts ett nytt mål och på så sätt utökas skoltiden successivt.

Fördelen med att Nytida har flera HVB i södra Sverige, som arbetar på samma sätt, är att man kan matcha ungdomsgrupperna för att hitta rätt placering för den enskilda personen. Inom Nytida finns också möjlighet till utredningsplacering och att till exempel flytta vidare till ett stödboende när den unge är redo för det.

– Jag gillar verkligen att jobba med de här ungdomarna. Det är inte alltid lätta att handskas med, men vi lär oss av dem varje dag hur vi kan bli bättre på bemötande, säger Annica.

Fakta om Nytidas HVB för barn och unga

Placeringarna sker utifrån SoL (socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen om vård av unga) En HVB-placering varar ofta mellan 6 månader upp till 1 år. Det bor max 6 personer på varje HVB, både pojkar och flickor.  Åldersintervallet är normalt 13-18 år, men vi har även en del HVB som kan ta emot personer som är både yngre och äldre än det intervallet.

Här hittar du HVB för barn och unga

Lyssna