Mannegården är ett samlingsnamn för Nytidas verksamhet inom skyddat boende för kvinnor och erbjuder HVB-hem, stödboende och familjehem. Här finns spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer.

Läs mer om skyddat boende

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats

─ På Mannegården tar vi emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller för­tryck är i behov av skydd. Place­ringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgäng­liga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Inför en placering utser vi en kontaktper­son som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingspro­cessen drivs framåt, berättar Agneta Svensson, verksamhetschef.

Medarbetarna har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och de konsekvenserna som det ger. De arbetar strukturerat med MI (motiverande samtal), jag stärkande och miljöterapeutiskt, ger bekräftelse och bygger upp en trygghet i vardagen.

I personalgruppen finns ett brett spektrum av yrkeskompetenser: socionom, behandlingspedagog, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och undersköter­ska. Det finns även MI-utbildad personal.

─ Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygg­het, bearbetning, rehabili­tering och integration. De som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Trygg ska man också vara i sin egen kropp och när man är ensam. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedöm­ningar samt tränar våra boende att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt. Sociala medier kan till exempel vara en riskfaktor som kan avslöja var flickorna finns. Vi arbetar mycket med att förklara hur de ska hantera detta på ett riskfritt sätt, säger Agneta Svensson.

 

─ På våra boenden följer vi en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medar­betare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätt­hålla ramar, motivera, uppmunt­ra och stötta i den dagliga syssel­sättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

─ Vi kommer gärna ut till kommunerna och berättar om vår verksamhet. Vi möter ett stort intresse, behovet av skyddat boende är stort. Samtidigt kan det vara svårt för handläggare i kommunernas socialtjänst att känna till var det finns lämpligt boende. Till oss finns alltid möjlighet att ringa, vi ställer upp med kort varsel om vi kan, avslutar Agneta Svensson.

Läs mer om skyddat boende

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats