Nyheter

Mångfald och olika är bra!

rosa hörselkåpor

I en attitydundersökning som genomförts på uppdrag av Nytidas utbildningsorganisation Lära och Min Stora Dag svarar cirka fyra av tio att de tror att skolresultaten och skolmiljön påverkas negativt för klasskamrater som inte har ADHD av att gå tillsammans med barn med denna diagnos.

Erik Rundcrantz
Erik Rundcrantz är rektor på Mellansjö skola i Täby som vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Erik Rundcrantz är rektor på Mellansjö skola i Täby som vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han menar att när det blir stökigt i klassrummet beror det på att skolan inte klarar att möta de enskilda elevernas behov.

– Det finns många skolor som är duktiga, men det finns också skolor som jobbar utifrån en pedagogik som innebär att alla är lika. De har svårt att hantera att det finns en mångfald av elever som har olika behov, säger Erik Rundcrantz.

Risken med en sådan pedagogik är att det skapas en klassrumssituation där vissa elever har svårt att anpassa sig. Något som kan skapa stress, frustration och också ilska och problemskapande beteenden. Skolsituationen blir då jobbig för alla elever. Utmaningen är att istället skapa en miljö som fungerar för alla.

– Man måste gå utanför mittfållan. Alla elever klarar kanske inte att börja med att sitta stilla på en morgonsamling och lyssna på sin lärare. Det kan vara för kravfyllt. För dem kanske det är bättre att börja med att leka ute på gården eller gå till gymmet.

Råd till föräldrar

Till den som är förälder till ett barn med till exempel ADHD och upplever att skolan inte fungerar har Erik ett antal råd. För att hitta den styrka som ofta behövs i dialogen med skolan tipsar han om att gå med i de nätverk som finns i form av intresseorganisationer som Attention eller i grupper på Facebook och att ta del av utbildningar.

– Kräv att skolan ordnar utbildning kring funktionsnedsättningar, särskilt om de som jobbar runt eleven tror att det handlar om dålig uppfostran, säger han.

Vidare bör man kräva en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram om barnet är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska skolan presentera lösningar för att eleven ska klara sin skolgång. Erik är noga med att poängtera att detta är skolans ansvar, inte elevens och förälderns.

– Det kan handla om att eleven får en resursperson, att det finns någonstans att gå undan när det behövs, att hen kan få tillgång till gympasalen eller kan äta i en mindre grupp.

Öppenhet

När det gäller hur man ska agera mot andra elever och föräldrar är öppenhet ofta det bästa.

– Jag har full respekt för den som inte orkar eller vill berätta, men kan man samla de andra elevernas föräldrar vid ett föräldramöte och i sällskap med lärare eller en specialpedagog berätta om sitt barn och dess funktionsnedsättning brukar det vara bra, säger han.

– Absolut viktigast är dock att det etableras en klassrumskultur där det inte måste vara lika för alla, att man förstår att mångfald och olika är bra, fortsätter Erik och tillägger att skolan i ett tioårsperspektiv har utvecklats mycket. Förståelsen har ökat och man anpassar mer.

Lyft fram styrkor

När det kommer till att stötta det egna barnet är det viktigt att lyfta fram barnets styrkor och visa på det som fungerar. Det är också bra att så tidigt som möjligt hitta fritidssysslor där barnet får utlopp för sin kreativitet, energi och envishet, till exempel inom idrotten.

– Påminn om att det är en ny dag imorgon med nya förutsättningar då vi börjar på noll igen och har en ny chans att göra vårt bästa.

Viktigt är också att få eleven att själv bli uppmärksam på sina behov. Då kan hen själv säga ifrån när hen inte orkar mer, behöver paus eller ta en promenad istället för att välta stolar och bli arg.

– Då är det förstås viktigt att skolan också lyssnar och agerar utifrån dessa önskningar, säger Erik.

Avslutningsvis säger Erik att barn med ADHD oftare har en försenad mognad men att om de får rätt förutsättningar på låg- och mellanstadiet har de goda förutsättningar att komma ikapp på högstadiet.

– Det viktigaste är inte att de har godkänt hela tiden i varje ämne. Helheten är det viktigaste, att de har grundkunskaperna, kompisar, fritidsintressen, och en skola som stöttar så kommer de att mogna i kapp.

Natalie Eriksson om vardagen med ADHD och Autism

Läs mer om attitydundersökningen och Läras samarbete med Min Stora Dag här.

Lyssna