Kontakta oss gärna!
Rebecka Klein
Telefon: 070-166 56 43
E-post: rebecka.klein@nytida.se
Marcus Christiansen
Telefon: 070-166 56 42
E-post: marcus.christiansen@nytida.se

Vem kan ansöka om Kasper sommarkollo?

Du som har en högfungerande autismspektrumdiagnos – såsom högfungerande autism eller Aspergers syndrom – och tillhör personkrets 1 i LSS samt är mellan 9 och 30 år.

Hur gör jag om jag vill anmäla mig?

Kasper sommarkollo är en insats som finansieras av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Det innebär att alla kollodeltagare beviljas insatsen av sina hemkommuner. För att få åka på Kasper sommarkollo gör  du en anmälan till oss på Kasper men ansöker om insatsen hos din LSS-handläggare på kommunen.

Är anmälan bindande?

Anmälan blir bindande för den kommun som beviljat insatsen 30 dagar innan kolloperioden beräknas starta. Det betyder att du kan ta tillbaka till anmälan fram till 30 dagar före vistelseperiodens start utan kostnad för kommunen.

Hur lång är handläggningstiden hos kommunen?

Från det att handläggaren fått in er ansökan så har hen 3 månader på sig att fatta ett beslut.

Jag har fått avslag på vår ansökan hos kommunen vad kan vi göra?

Ett beslut enligt Socialtjänsten (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklagas hos förvaltningsrätten. Ett beslut överklagas skriftligt.
Meddela vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till  den handläggare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha inkommit senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Vill ha hjälp med att överklaga, bör du främst vänd dig till din handläggare. Men är välkommen att höra av dig till oss för råd och stöd.

Jag har fått avslag på min ansökan, kan jag betala avgiften för sommarkollo själv?

Vi kan enbart ta emot deltagare som fått insatsen beviljad via LSS 9:6. Det beror på att vår kolloverksamhet är tillståndspliktig. Det betyder att utformningen av verksamheten regleras av IVO, inspektionen för vård och omsorg.