Här hittar du vanliga frågor och svar inom individ och familj.

Hur går det till att få plats på ett HVB-hem?

Du får en plats på våra HVB-hem genom ett beslut hos din kommun i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).

Nytida erbjuder HVB-hem för barn och unga men har också HVB-hem som tar emot vuxna med missbruksproblem för frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheten måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är även IVO som ansvarar för tillsynen av HVB-hem.

När och på vilket sätt får jag ha permission (ledighet) från behandlingshemmet?

Du är frivilligt placerad på våra enheter och därför behöver du inte söka permission från behandlingshemmet.

Vissa personer kan vara placerade på behandlingshemmet från en annan enhet och då kan den placerade enheten ha krav på att du under en period vistas på här. Då har du en dialog med den placerande enheten för att diskutera ledighet.

När och hur ledighet går till varierar från behandlingshem till behandlingshem. Oftast planeras de i samråd mellan dig, behandlingshem och uppdragsgivare (exempelvis socialtjänsten).

En ledighet måste ha ett tydligt syfte och en tydlig struktur (vad ska du göra, hur ska du bo).

Läs mer om vilka specifika regler som gäller på det behandlingshem du är intresserad av.

Vad innebär boendestöd?

Boendestödet är en individuellt anpassad insats som utformas i samarbete mellan dig, handläggare och boendestödjare. Exempel på boendestöd kan vara:

– Stöd i att sköta hemmet och planera veckan.
– Stöd att strukturera vardagen i ditt hem.
– Samtal och samvaro.
– Stöd i att åka kollektivt eller promenera.
– Stöd i att kontakta myndigheter och sjukvård.
– Följa med och vara ett stöd ute i samhället, exempelvis handla, bankärenden, apotek.

Hur behandlar Nytida mina personuppgifter?

Nytida respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi följer vår personuppgiftspolicy som bygger på EU:s dataskydds-förordning General Data Protection Regulation, GDPR, och den svenska Dataskydds-förordningen. Här får du en information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Personuppgifter är uppgifter om dig som person, såsom namn och personnummer. I Nytida behandlar vi dels sådana personuppgifter som vi är skyldiga att behandla enligt lag, till exempel för journalföring och dels sådana uppgifter som vi behöver för kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvården och dina närstående. Vi registrerar namn, adress, e-postadress och telefonnummer till de närstående som du anger. De får allmän information från oss, som månadsbrev och inbjudan till närståendeträffar, vanligen via e-post. Vi efterfrågar ditt samtycke till, när och hur samt vilken information du vill att dina närstående ska delges.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för eventuell fakturering. För lagstadgade journaler så måste journal för hälso- och sjukvårds sparas minst 10 år. Lagkrav för den sociala jounalen är att den inte får sparas längre än två år. Övriga anteckningar gallras i samband med att den enskilde inte längre bor/vistas i verksamheten.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (person-uppgiftsbiträden). Nytida har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga samarbetspartners som endast kommer att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.

Om du har frågor

Vid frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetschef eller Ambeas dataskyddsombud (dataskyddsombud@ambea.se) alternativt ansvarig Tillsynsmyndighet.