I våra familjehemsverksamhet finns personer med erfarenhet och förståelse för svåra situationer. De är vana vid att hantera familjeplaceringar och utsluss för människor med särskilda behov och vi är noga med att ta tillvara på deras kompetens. På så sätt kan vi erbjuda familjehem som skräddarsys både efter ungdomens och familjens behov.

Vi har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva konsulentstödd familje- och jourhemsvård.

Det är inte konstigt om du som funderar på att öppna upp ditt hem för en ungdom har frågor och funderingar. Inledningsvis får därför de personer som blir familjehem hos oss en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem. Här behandlas vilka regler som gäller, både hos Famila och i enlighet med lagstiftning. Vi går även igenom frågor kring interkulturella möten, såsom språk, kultur och religion. Därefter anordnar vi träffar en gång i månaden för våra familjehem och erbjuder utbildningar vid minst tre tillfällen per år.

Du som familjemedlem tilldelas en familjehemskonsulent hos Familia för att återkommande kunna stämma av avtal och uppföljningar. På så sätt blir det enklare för dig att koncentrera dig på det viktiga, hur din ungdom har det.

Vi ser till att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling går utifrån vård- och genomförandeplan. För oss är det också viktigt att stämma av med alla inblandade hur de upplever vårt stöd. Detta för att och kunna förbättras och ständigt utveckla verksamheten.

Metod

I behandlingsarbetet använder vi oss av metoden BBIC, Barns Behov i Centrum, för att säkerställa när insatserna ska ske och varför. Vi handleder och utbildar familjerna dels utifrån deras behov, dels utifrån de krav som finns på vad alla familjehem ska ha tagit del av. Alla får exempelvis utbildningen ”Ett hem att växa i”.

I vissa svåra fall utför vi en tillämpad beteendeanalys för att kunna ge daglig stöttning till familjen. Vi använder oss också av externa samtalsterapeuter till de ungdomar som har större vårdtyngd.

För att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger använder vi bedömningsmetoderna ADDIS, Alkohol Drog Diagnos Instrument, eller ADDIS UNG.

Kvalitet

Vi värnar om att varje individ ska känna sig sedd och är flexibla för att hitta lösningar. Med vår drivkraft och kompetens är vi övertygade om att vi kan hitta vad som krävs för att varje person ska få sina behov tillgodosedda.

För att verksamheten vi bedriver ska hålla hög kvalitet och nå våra uppsatta mål har vi ett ledningssystem där vi följer upp gemensamma rutiner i allt vi gör. Detta inkluderar rutiner för dokumentation, för samverkan med skolor och god man, för egenkontroll, uppföljning och feedback.

Hur våra ungdomar upplever sin vistelse liksom hur familjerna upplever vårt stöd är det viktigaste för oss. Uppföljning och feedback är avgörande för att vår verksamhet ständigt ska utvecklas.

Våra familjehem

Våra familjehem får en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem, exempelvis kring gällande lagstiftning, språk/kultur/religion, interkulturella möten etc. Därför erbjuder vi utbildning vid tre tillfällen per år för samtliga familjehem.

Våra uppdragsgivare får genom samordnaren en och samma person att hålla kontakt med. Det både underlättar och höjer kvaliteten. Genom samordnaren sköts allt sådant som avtal, uppföljningar med mera så att familjehemmet kan koncentrera sig på sitt uppdrag i förhållande till ungdomen. Samordnaren ser till att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling fortlöper i förhållande till vård- och genomförandeplan. Samordnaren deltar vid möten med våra uppdragsgivare.

Vi följer upp hur våra ungdomar, samverkanspartners och uppdragsgivare upplever det stöd vi levererar som ett sätt att ständigt utveckla verksamheten.

Läs mer om Nytida Familia

Nytida Familia

Hitta mer information, fakta och lagrum för Nytida Familia

Kontakta verksamhetschef:

Malena Andersson
Telefon: 073-701 81 21
E-post: Malena.andersson@alternatus.se

Lyssna