Nyheter

HVB en hjälp att få ordning på livet

Person lutar sig mot en vägg tittar på sin mobil

HVB-hem är ett av samhällets olika stöd för att hjälpa personer att få rätsida på tillvaron. Ofta förknippas HVB-hem med barn och ungdomar, men fler har rätt till det här stödet som bland annat Nytida erbjuder.

HVB står för Hem för Vård eller boende och kallas oftast HVB-hem. För unga är det ett behandlingshem som ska hjälpa dem att komma vidare i livet när hemförhållandena är alltför svåra, eller så handlar det om, som man säger, ”ungdomar på glid”. Men även vuxna och familjer kan ha rätt till behandling, stöd eller omvårdnad på ett HVB-hem.

Socialtjänsten beslutar

Beslutet om placering på ett HVB-hem tas av kommunens socialtjänst och regleras av två lagar: Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om vård av unga, LVU. SoL bygger på att man frivilligt går med på åtgärderna som socialtjänsten föreslår medan LVU är en tvångslag.

Gruppboende med hemkänsla

HVB-hem ska vara så hemlikt som möjligt. Personal finns på plats dygnet runt och har också i uppgift att se till att boendet är en trygg och säker miljö. Vården har alltid ett syfte och en vård- respektive behandlingsplan upprättas. Boendet på ett HVB-hem är tillfälligt. I allmänhet rör sig placeringarna om mellan ett halvt och ett år.

Barns rättigheter

På ett HVB-hem ska barn kunna kontakta myndigheterna när man har frågor och funderingar, utan att vårdnadshavaren deltar i samtalet. Syftet är att ta till vara de ungas intressen så långt det går.

Hjälp till självhjälp

Nytida, som är en del av omsorgsföretaget Ambea, driver mer än 30 HVB-hem runt om i Sverige. Vissa av dem är kombinerade med bland annat stödboende, utrednings- eller skolverksamhet. Utmärkande för Nytidas HVB-hem är att de är anpassade till personer med diagnoser inom autismspektrum.

Behandlingsmetoderna bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Syftet är att förändra ett beteende som inte är bra för individen och att skapa nya strategier som bidrar till att vända en negativ livssituation mot en mer positiv.

– Kort sagt handlar det om att lära om och att lära sig att göra rätt, förklarar Lena Book, som är regionansvarig för missbruk vid Nytida, som verksamhetsområdet kallas.

HVB-hem drivs av olika aktörer

HVB-hem drivs av bland annat privata aktörer som Nytida och kommuner medan staten, genom Statens Institutionsstyrelse, ansvarar för särskilda ungdomshem som skiljer sig från övriga HVB-hem genom att ha speciella befogenheter att ta till tvångsmedel. I Nytidas fall rör det sig alltså om HVB-hem som erbjuder specialkunskaper inom autismspektrum men också missbruk och psykiatri.

Krav på HVB-hem

Det är Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, som ger tillstånd att bedriva HVB-verksamhet. Kraven är höga. Bland annat måste man hela tiden arbeta systematiskt med att garantera god kvalitet på verksamheten och man är skyldig att lex Sarah-anmäla eventuella missförhållanden. Särskilda krav finns också på personalens kompetens.

Utslussning från HVB-boendet

Efter avslutat boende kan man få hjälp att slussas vidare till annat boende, kanske en träningslägenhet eller egen lägenhet med tillgång till boendestöd och öppenvård.

Hur går det då med dem som lämnar sitt boende vid ett HVB-hem?

– Vi vill gärna ta hand om hela kedjan, och det är något jag brinner för, säger Lena Book. Viktigast för oss är att vi jobbar efter en struktur som gör att vi kan lyckas.

Här hittar du Nytidas HVB-hem

Lyssna