Nyheter

Höga resultat i brukarundersökningen för Nytida Ekbacka särskilt boende

Ekbacka, ett murat hus med träd framför

Nytidas särskilda boende Ekbacka har 89 procent i brukarnöjdhet i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) årliga undersökning. Bemötande och att lära känna omsorgstagarna skapar den trygghet som ger de goda resultaten menar verksamhetschef Maria Brorström och gruppchef Anna Bengtsson.

Ekbacka ligger i Tingsryd och har 40 platser för personer med psykosocial problematik. De boende är i åldern 30–85 år. En del bor på Ekbacka länge, ibland livslångt, och andra i kortare perioder. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar. Här finns också en egen daglig verksamhet, kallad Verkstaden, där cirka hälften av de boende är sysselsatta med olika arbetsuppgifter som de gör på uppdrag av lokala företag.

Maria och Anna tycker att Brukarundersökningen fyller en viktig funktion.

– Undersökningen är ett bra sätt att fånga upp om det finns några brister eller något de boende inte tycker är bra, säger Maria.

Kvitto på att de boende trivs

Omvänt är det goda resultatet ett kvitto på att de som bor här trivs och känner sig trygga. 

– Jag hoppas att resultaten beror på att vi är bra på det vi gör. Vi är tillgängliga och de boende vet vart de ska vända sig om det är något. De flesta känner sig trygga med oss i personalen, säger Anna.

Alla får vara som de är

På Ekbacka bor personer med olika former av psykisk problematik och psykiska sjukdomar, acceptansen för allas olikheter är stor.

– Vi är duktiga på bemötande. Alla får vara som de är. Det är så olika hur de som bor här vill bli bemötta. En del har en svår psykisk sjukdom och då behöver vi kunna möta dem i den värld där de för tillfället befinner sig, säger Anna.

Även de boende är toleranta mot varandra.

– Vi äter tillsammans i en gemensam matsal och det fungerar bra. Om någon blir störd av någon annan säger hen till, berättar Maria.

Medarbetarna bygger relationer

Att vårda sina relationer till omsorgstagarna är en förutsättning för att klara jobbet på Ekbacka, menar Anna och Maria.

– När en ny medarbetare börjar här är det absolut viktigaste att lära känna de boende och bygga relationer med dem, säger Maria.

Medarbetarna behöver också tidigt kunna se och tolka signaler på hur någon mår och om något är fel. För att alla medarbetare ska vara informerade om dagsläget har de två korta gemensamma pauser varje dag för att dela information. Det betyder mycket tycker Anna.

De flesta som bor på Ekbacka trivs bra, även om de inte alltid säger det.

– Vi märker att de känner sig trygga när de gärna umgås och pratar med oss och att de ber om hjälp när de behöver något, säger Maria.  

– Det roligaste med jobbet är att möta personerna som bor här, det finns ingen annanstans man kan få så speciella möten. Många som bott här länge ser oss som sin familj, avslutar Anna.

Ekbacka, hus med träd framför

Kort om Brukarundersökningen

SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomför varje år en nationell brukarundersökning.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Lyssna