Nyheter

Goda resultat för Nytida Villa Ed i SKRs brukarundersökning till unga

Gruppbild på medarbetare Villa Ed

2023 var första gången Nytidas barn- och ungdomsverksamheter deltog i SKR:s nationella brukarundersökning riktad till placerade barn och unga. HVB Villa Ed i Edsbruk norr om Västervik var en av verksamheterna som deltog, med gott resultat.

Varje år genomför SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, brukarundersökningar till personer med funktionsnedsättning som får insatser från samhället. Undersökningen riktad till placerade barn och unga gjordes 2023 för fjärde gången och det var första gången Nytidas tiotal enheter deltog.

Viktigt att informera innan

– Det fungerade väl att genomföra undersökningen med den ungdomsgrupp vi har här nu. Vi informerade noga inför undersökningen, både på vårt husmöte och skriftligt. Ungdomarna kände sig trygga med att svara och svarsfrekvensen blev hög, säger Iréne Ahle, verksamhetschef på Nytida HVB Villa Ed.

På Villa Ed bor en grupp om sex unga i åldern 11-15 år. Några har neuropsykiatriska diagnoser (NPF), andra är under utredning för NPF. De har ofta haft problem med stor skolfrånvaro och får stöd till anpassad skolgång i mindre grupper. 

– Det är en stabil grupp där de flesta bott här mellan ett halvår och ett år. De är vana vid att svara på utvärderande frågor i sina Steg för Steg-samtal med sin kontaktman. Så de tyckte inte det var något konstigt att svara på enkäten. Medarbetarna gav, vilket ungdomarna själva önskat, stöd i vad frågorna betydde och svaren gavs på surfplattor eller telefoner, berättar Iréne Ahle.

Goda resultat att jobba vidare med

Enkäten fick 100% svarsfrekvens på Villa Ed och visar på goda resultat med 100% nöjdhet på fyra av parametrarna. Ungdomarna är särskilt nöjda med att de får ett gott stöd till en bra fritid, att det alltid finns någon vuxen att prata med om de behöver, att de vet vart de ska vända sig om de har synpunkter och med den hjälp de får för att kunna hålla kontakten med sina närstående. Det de är något mindre nöjda med är hjälp med läxorna och kontakten med hälso- och sjukvården, även om siffrorna här ligger runt 75%.

– Nu är det viktigt att vi informerar ungdomarna om resultatet och använder det i vårt utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan med dem. Vi ska jobba vidare med det vi är bra på och se hur vi kan förbättra oss på de punkter som hade lite lägre resultat. Självklart ska ungdomarna vara med och påverka. Att de känner att de får komma till tals och blir lyssnade på är oerhört viktigt för att vi ska lyckas ge dem det stöd de behöver, avslutar Iréne Ahle.

Gruppbild på medarbetare Villa Ed

Personalgruppen på Villa Ed

Verksamhetschef Iréne Ahle

Verksamhetschef Iréne Ahle

Läs mer om Villa Ed

Lyssna