På Kasper Kollo arbetar vi alltid för att se varje deltagare och individ. För oss handlar det om att skapa förutsättningar för våra deltagare att få härliga upplevelser att minnas för lång tid framöver.

Metoder och strategier

Vi använder oss av väldokumenterade arbetsmetoder utvecklade för personer med autismspektrumtillstånd. Exempel på dessa metoder är tydliggörande pedagogik, sociala berättelser, kognitiv affektiv träning och ett lågaffektivt bemötande.

Pedagogik

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik i allt från den fysiska miljön med bildstöd, aktivitetsförslag och beskrivningar, till vecko- och dagsscheman samt individuella scheman. Varje morgon och eftermiddag har vi gemensam samling där vi går igenom dagens respektive kvällens schema med tidpunkter och aktiviteter samt måltider.

Vi försöker också tydliggöra vilka förväntningar som olika aktiviteter innebär och även skapa en hög grad av förutsägbarhet. Vid behov använder vi oss av sociala berättelser, bildstöd eller videos.

Bemötande

Bemötandet av våra deltagare ser vi som en viktig nyckel för att skapa bra kollon och helgläger. Vår personal erbjuder ett flexibelt och individanpassat bemötande där deltagarna alltid ska känna sig hörda och lyssnade på.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande vilket är att använda sig av olika strategier för att hantera utmanande beteende med fokus på att undvika konfrontation. Konfrontation kan undgås genom att reducera utlösande faktorer och stressande beteenden, samt arbeta med mycket återhämtning, mindre grupp sammanställningar och avledning vid behov. Allt för att säkerställa en trygg och tillåtande miljö för våra deltagare.

På Kasper Kollo är det deltagarna i fokus, vilket innebär att vi skapar och gör aktiviteter som deltagarna önskar och uppskattar. Vi tror starkt på att genom glädje kommer utveckling!

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet. Våra deltagare och deras anhöriga uppmuntras att komma med synpunkter och önskemål som kan bidra till att förbättra verksamheten. Vårt kvalitetsarbete bygger på ett tätt samarbete mellan personal, deltagare, anhöriga och kommunens handläggare. Det skapas en individuell genomförandeplan för varje deltagare som utgår ifrån deltagarens önskemål om vistelsen i samråd med anhöriga och personalen.

Lyssna