Nyheter

Det nya coronaviruset: Så jobbar Nytida för att förhindra smittspridning

Två händer tvättas med tvål och vatten

Inom Nytida har vi skapat tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning och för att verksamheternas arbete ska fortgå på ett bra sätt.

Ledning och krishantering

Nytidas ledning har daglig uppföljning av i våra olika verksamheter, regioner och sektorer. Där hanterar vi eventuella situationer som uppkommit till följd av samhällsläget och arbetar tillsammans för att anskaffa och prioritera befintliga resurser så att dessa kan styras till de verksamheter som har behov.

Förutsättningarna och råden från myndigheter ändras hela tiden och vi gör allt för att hålla riktlinjerna så aktuella som möjligt på vårt intranät.

Eftersom olika direktiv och riktlinjer gäller i olika regioner, har vi tydligt instruerat alla våra lokala chefer att också hålla sig uppdaterade i respektive region.

Bemanning av våra verksamheter

Genom dagliga avstämningar med samtliga verksamhetschefer säkerställer vi ett fungerande samarbete gällande personal. Vi har möjlighet att frigöra personal och styra om resurser utifrån verksamheternas olika behov.

Vi jobbar samtidigt med att nyanställa vikarier och för dialoger med personer som är arbetsbefriade från andra branscher till exempel flyg- eller hotellbranschen.

Isolering

Om någon av våra boende uppvisar symptom så isolerar vi dem efter samma rutiner som vid annan influensa eller magsjukdom. Det innebär att vi i största möjliga mån försöker hålla personerna i sina egna rum eller lägenheter. Mat serveras i den enskildes bostad. Rummen städas extra noga, flera gånger per dag och sängkläder tvättas varje dag.

Medarbetare använder arbetskläder och följer strikt basala hygienrutiner. Vid allvarliga symptom kontaktar vi sjukvården och följer deras instruktioner.

Vid våra korttidsboenden för barn försöker vi i möjligaste mån låta barnen komma hem till sina familjer.

Utrustning

Våra verksamheter samordnar och fördelar förbrukningsmaterial utifrån verksamheternas behov. Nytidas centrala funktioner har även lagt beställning på smittskyddsutrustning som distribueras till vård av bekräftade fall av Covid-19 inom Nytida.

Besök i verksamheterna

På de enheter som har personer som tillhör riskgrupper har vi infört besöksstopp. För övriga verksamheter har vi förmedlat till alla boende och deras anhöriga att vi helst ser att de inte gör besök under denna period. Skulle det ändå finnas behov av besök berättar vi hur vi gör detta på bästa sätt. Det har visat sig att det fungerar väldigt bra att ha en dialog via digitala kanaler till exempel Skype.

När den enskilde individen anländer eller lämnar en verksamhet möter vi upp vid dörren så att andra personer inte behöver komma in i byggnaden.

I våra familjehemsverksamheter förändrar vi tillfälligt den fortlöpande handledningen till våra familjehem genom att genomföra denna via Skype eller telefon. Fysiska uppföljningsmöten med socialtjänst och andra professionella genomförs enbart om det bedöms som nödvändiga/extra viktiga.

Aktiviteter för våra omsorgstagare

Vi undviker aktiviteter i större grupper och försöker istället arbeta mer enskilt och inom enheten. Många av våra enheter har egna tomter i anslutning till boendet som vi använder mer än vanligt.

Vi ser över vilka aktiviteter som är möjliga och tar även fram alternativ som kan ske i närmiljö utifrån den enskildes intressen.

Övriga rutiner för att minimera risker för smittspridning

Vi följer varje dag upp att våra medarbetare arbetar enligt basala hygienrutiner, vi motiverar än mer våra omsorgstagare att tvätta sig själva. Vi hjälper även den enskilde att städa sina rum/lägenheter och tvättar handtag flera gånger om dagen.

Vi försöker hålla bra avstånd mellan alla som är på enheterna.

Nytida har god vana och rutiner för att hantera smittsamma virus, exempelvis vid säsongsinfluensan. En central organisation följer kontinuerligt utvecklingen och bistår verksamheterna i detta.

Har du frågor?

Är du närstående, tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din anhörige finns.

Lyssna