Nyheter

Ambeas första kvalitets- och hållbarhetsredovisning

Sedan 2011 har Ambea, där Nytida ingår redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Nu presenteras 2016 års upplaga, en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning, där nu även hållbarhetsfrågorna ingår.

I kvalitetsredovisningen i årets utgåva kan man bland annat läsa om vision, strategi och värderingar, kvalitetspriser och andra utmärkelser, hur godare mat på äldreboenden bidragit till ökad nöjdhet på äldreboenden, satsning på barn och unga, nya Lära som erbjuder utbildning internt och externt samt nedslag i hur medarbetare och chefer arbetar med kvalitet i sin vardag. Här redovisas även avvikelser, klagomål samt anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah som gjorts i verksamheten.

Hållbarhet

Den nytillkomna hållbarhetsredovisningen är ett resultat av Ambea har tagit ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna under året. Under 2015 lanserades FNs Agenda 2030 med 17 övergripande mål för en hållbar utveckling. Ambea har valt ut ett antal globala mål som är relaterade till bolagets prioriterade frågor och som bedömts som mest relevanta med hänsyn till det arbete som utförs i verksamheten. I beskrivningen av respektive prioriterad fråga visas i kvalitets- och hållbarhetsredovisningen vilket av FN-målen de är relaterade till.

–  Det är en naturlig utveckling att redovisa hållbarhet tillsammans med kvalitet. Våra prioriterade hållbarhetsfrågor fokuserar i första hand på det som är viktigt för att på ett hållbart sätt ge en god vård och omsorg till våra omsorgstagare. Det handlar om etik och efterlevnad till regelverk och lagstiftning, att alltid sätta individen i centrum och ta aktiv del i innovation i vården och omsorgen. Det är det vi gör varje dag i våra verksamheter, en helhetssyn på vårt uppdrag, säger Lena Freiholtz, kvalitets- och hållbarhetsdirektör i Ambea.

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsredovisning 2016